Scenario Planning

De toekomst is niet te voorspellen. Elk moment kan een nieuw element de toekomst veranderen. Scenarioplanning is een methodiek om de toekomst op basis van impact en onzekerheid in kaart te brengen en inzicht te geven in strategische keuzes.

Scenario Planning

Bij scenarioplanning wordt onderzocht welke onzekere macro-economische factoren van invloed zijn op de toekomst van de omgeving. Het scenario komt tot stand aan de hand van een proces, waarbij de volgende vragen beantwoord dienen te worden: • Wat zijn de kritische onzekerheden die de retailomgeving in 2020 kunnen vormgeven? • Wat is de impact en onzekerheid van deze kritische onzekerheden? • Welke van deze kritische onzekerheden hebben de hoogste impact en mate van onzekerheid en vormen daarmee de kernonzekerheden? • Welke scenario’s ontstaan er voor de retailomgeving in 2020, op basis van de twee meest invloedrijke kernonzekerheden? Het scenarioproject bestaat uit een divergerende en een convergerende fase (Nekkers, 2006). In de divergerende fase wordt informatie verzameld over onzekere factoren voor de retailomgeving en de impact daarvan. In de convergerende fase worden met de kernonzekerheden scenario´s opgesteld. Procesmatig is het scenarioproject als volgt:

In bovenstaande figuur zijn de macro-economische factoren weergegeven. Van deze factoren dient onderzocht te worden of zij zeker of onzeker zijn. Dit wordt gedaan met behulp van de kennis van experts. Nadat de onzekerheden bekend zijn, wordt de mate van onzekerheid en de mate van invloed van de factoren volgens onze methodiek vastgesteld. De uitkomst daarvan leidt tot twee kernonzekerheden. In de laatste fase van het proces worden met de uitersten van de twee kernonzekerheden vier evenwichtige kwadranten waarmee scenario’s geschetst worden. Bij scenario planning wordt de toekomst dus niet voorspeld. Scenario Planning heeft ten doel plausibele scenario’s van de toekomst te schetsen en door middel van milestones kan strategie aangepast worden. Een voorbeeld van Scenario Planning in de retailomgeving, waarbij gelet is op technology, politiek en Generatie Z.

Voorbeeld: Scenario Planning: The future of shopping (2010)

Om een voorbeeld te geven van de uitkomst van een scenario planningsproject hieronder een beknopte uitwerking van onderzoeksdoel “het ontwikkelen van plausibele scenario’s voor de retailomgeving van 2020”. Bekijk ook de publicatie.

Revolutie in Retaillandschap beschrijft de mogelijke toekomst waarin de technologie facilitair is, de winkel zodoende nog steeds het primaire verkoopkanaal is en een flexibele overheid die de regulering qua bestemmingsplan, winkelsluitingstijdenwet en parkeertarieven versoepelt.
Revolutie in Retaillandschap

In het scenario Metamorfose in het retaillandschap is er nog steeds sprake van een flexibele overheid, maar is de technologie zo dominant geworden dat winkels niet meer het primaire verkoopkanaal voor de retailer is. Dit scenario beschrijft de impact voor de A1 winkellocatie onder deze omstandigheden.
Metamorfose

Binnen het scenario Dominante winkelcentra wordt uitgegaan van een faciliterende rol van de technologie en een strak overheidsbeleid en lijkt daarom het meest op de huidige retailomgeving. Desondanks zal de retailer haar strategie moeten aanpassen aan de omstandigheden…
Dominante Winkelcentra

In het scenario Ontwinkeling wordt uitgegaan van een dominerende rol van de technologie en een strikt overheidsbeleid. De overheid bepaald, maar de consument beslist anders. Dit lijkt een zeer zwart scenario voor de retailer, maar is niet minder reëel dan de overige scenario’s.
Ontwinkeling